รายละเอียดการจอง

ประชุม ประชุมคณะกรรมการทดลองการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

สถานภาพ
รับเรื่องจากผู้จอง เลขาฯ อนุมัติ
รับเรื่องแล้ว ส่งอนุมัติ
อนุมัติ/ยืนยัน
วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00
ห้อง
ห้องปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล อาคาร 1 ชั้น 2 (อาคาร 1 ชั้น 2)
ผู้จอง เฉลิมมงคล จันทรแขวก
งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 1103
จำนวนผู้ใช้ 6 ท่าน
อาหารว่าง น้ำเปล่า
รายละเอียดผู้จัด / เจ้าของงาน: เฉลิมมงคล จันทรแขวก โทร: 1103
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ Notebook
Projector
Visualizer
รูปแบบการจัดโต๊ะ U-Shape
เงื่อนไขการใช้ ขอยกเว้นการจ่ายค่าบำรุงเนื่องจาก
ใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเหตุ