รายละเอียดการจอง

อบรมบุคลากร ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

สถานภาพ
รับเรื่องจากผู้จอง เลขาฯ อนุมัติ
รับเรื่องแล้ว ส่งอนุมัติ
อนุมัติ/ยืนยัน
วันที่ 2 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 - 16:30
ห้อง
ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน ชั้น 4 (อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) ชั้น 4)
ผู้จอง ณัฐชัย ภาณุโสภณ
งานบริหารเครื่องมือกลาง โทร. 1401
จำนวนผู้ใช้ 50 ท่าน
อาหารว่าง
รายละเอียดผู้จัด / เจ้าของงาน: ณัฐชัย ภาณุโสภณ โทร: 1401
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ Notebook
Projector
Microphone
รูปแบบการจัดโต๊ะ Classroom
เงื่อนไขการใช้ ขอยกเว้นการจ่ายค่าบำรุงเนื่องจาก
อบรม
หมายเหตุ