รายละเอียดการจอง

อื่นๆ แสดงความยินดีบัณฑิต (ภาควิชาโภชนวิทยา)

สถานภาพ
รับเรื่องจากผู้จอง เลขาฯ อนุมัติ
รับเรื่องแล้ว ส่งอนุมัติ
อนุมัติ/ยืนยัน
วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 10:00 - 15:00
ห้อง
ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน ชั้น 4 (อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) ชั้น 4)
ผู้จอง สุภาพร โกศลวิบูลย์พงศ์
ภาควิชาโภชนวิทยา โทร. 1304
จำนวนผู้ใช้ 95 ท่าน
อาหารว่าง
รายละเอียดผู้จัด / เจ้าของงาน: สุภาพร โกศลวิบูลย์พงศ์ โทร: 1304
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ Notebook
Projector
Microphone
รูปแบบการจัดโต๊ะ Classroom
เงื่อนไขการใช้ ขอยกเว้นการจ่ายค่าบำรุงเนื่องจาก
กิจกรรมของนักศึกษา
หมายเหตุ