รายละเอียดการจอง

ประชุม คณะกรรมการทางเว็บไซด์

สถานภาพ
รับเรื่องจากผู้จอง เลขาฯ อนุมัติ
รับเรื่องแล้ว ส่งอนุมัติ
อนุมัติ/ยืนยัน
วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00
ห้อง
ห้องปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล อาคาร 1 ชั้น 2 (อาคาร 1 ชั้น 2)
ผู้จอง วีณา บุรวิชเกษตรกร
งานเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 7305
จำนวนผู้ใช้ 10 ท่าน
อาหารว่าง น้ำเปล่า
รายละเอียดผู้จัด / เจ้าของงาน:
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ Notebook
Projector
Microphone
รูปแบบการจัดโต๊ะ U-Shape
เงื่อนไขการใช้ ขอยกเว้นการจ่ายค่าบำรุงเนื่องจาก
ประชุม
หมายเหตุ