Search

รายการรายห้อง

รองรับ

ห้องเธียเตอร์

อาคาร 1 ชั้น 2 300 ท่าน
Status เลขที่
วันที่จอง
วัตถุประสงค์
ผู้จอง

อนุมัติ/ยืนยัน

256348451 18 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 08:30 - 12:30 งานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวหนึ่งฤทัย หงษ์พงษ์
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา โทร.1118
View