Search

รายการรายห้อง

รองรับ

ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2

อาคาร 1 ชั้น 2 40 ท่าน
Status เลขที่
วันที่จอง
วัตถุประสงค์
ผู้จอง

อนุมัติ/ยืนยัน

256340061 2 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 10:00 - 12:00 ผู้รับผิดชอบวิชาแกนสาธารณสุข (ระดับปริญญาโท) นางสาวหนึ่งฤทัย หงษ์พงษ์
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา โทร.1118
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256341947 10 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 09:00 - 10:00 กรรมการเตรียมงานวันมหิดล นวพร พานิชเจริญ
งานบริหารทั่วไป โทร.1111
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256382567 11 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 08:30 - 16:30 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 สุณิสา ปิติพงศ์สุนทร
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา โทร.7309
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256311203 17 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 10:00 - 12:00 คณบดีประชุม ชัชสรัญ สุขสมจิตร์
งานบริหารทั่วไป โทร.1199
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256374189 29 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 08:30 - 16:30 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีพ.ศ. 2563 สุณิสา ปิติพงศ์สุนทร
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา โทร.7309
View