Search

รายการรายห้อง

รองรับ

ห้องประชุม 1608

อาคาร 1 ชั้น 6 20 ท่าน
Status เลขที่
วันที่จอง
วัตถุประสงค์
ผู้จอง

อนุมัติ/ยืนยัน

256385568 1 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 15:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าภาควิชาฯ เฉลิมมงคล จันทรแขวก
งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256330091 8 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 10:00 - 12:00 กก.ทำนุ ชัชสรัญ สุขสมจิตร์
งานบริหารทั่วไป โทร.1199
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256375768 8 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 13:00 - 15:30 ประชุมหารือการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน เกล็ดแก้ว สิทธิชาติ
งานบริหารเครื่องมือกลาง โทร.1334
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256398325 9 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 11:30 - 13:00 กรรมการสภาอาจารย์ อ.วันวิสาข์ สุเมธชัย
ภาควิชาชีวสถิติ โทร.3402
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256307268 10 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 09:00 - 12:00 พิจารณาคัดเลือกผู้รับจัดหา รายการจัดซื้ิอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กิตติพงศ์ จันทะโสภี
งานการเงินและการคลัง โทร.5102
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256376129 14 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 08:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและต้อนรับนักศึกษา งานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 สุณิสา ปิติพงศ์สุนทร
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา โทร.7309
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256390317 16 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 09:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์นักวิเคราะห์ งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ ภัทราพร เพ็ชรนิล
งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256304756 24 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 12:00 - 16:00 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เฉลิมมงคล จันทรแขวก
งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103
View