Search

รายการรายห้อง

รองรับ

ห้องประชุม 1610

อาคาร 1 ชั้น 6 40 ท่าน
Status เลขที่
วันที่จอง
วัตถุประสงค์
ผู้จอง

อนุมัติ/ยืนยัน

256356929 2 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 08:30 - 16:30 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ณัฐชัย ภาณุโสภณ
งานบริหารเครื่องมือกลาง โทร.1401
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256345910 8 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 12:45 - 14:00 กก.ฝ่ายอาหารวันมหิดล ชัชสรัญ สุขสมจิตร์
งานบริหารทั่วไป โทร.1199
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256342572 10 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 10:00 - 12:00 คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและประชาสัมพันธ์งานวันมหิดล นิภัทรา เทพนิมิตร
งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร โทร.1415
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256391395 14 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 09:30 - 12:00 ประชุมกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ 9/2563 พิมพ์ประภา สุขทรรศนีย์
งานวิจัยและนวัตกรรม โทร.7404
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256384381 15 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 10:00 - 12:00 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 นิภัทรา เทพนิมิตร
งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร โทร.1415
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256378586 16 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 14:00 - 16:00 ประชุมกับคณบดี สุณิสา ปิติพงศ์สุนทร
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา โทร.1108
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256379305 29 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 13:30 - 15:00 คณะกรรมการงานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 นิภัทรา เทพนิมิตร
งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร โทร.1415
View