Search

รายการรายห้อง

รองรับ

ห้องประชุม 1810

อาคาร 1 ชั้น 8 17 ท่าน
Status เลขที่
วันที่จอง
วัตถุประสงค์
ผู้จอง

อนุมัติ/ยืนยัน

256379623 2 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 09:00 - 11:30 งานวิจัย สุภาพร โกศลวิบูลย์พงศ์
ภาควิชาโภชนวิทยา โทร.1304
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256350348 15 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 08:00 - 12:00 ประชุมประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ESPReL Wasina Thakhiew
ภาควิชาโภชนวิทยา โทร.1205
View