Search

รายการรายห้อง

รองรับ

ห้องประชุม 1912

อาคาร 1 ชั้น 9 17 ท่าน
Status เลขที่
วันที่จอง
วัตถุประสงค์
ผู้จอง

อนุมัติ/ยืนยัน

256364464 16 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9/2563 น.ส.ฐิติรัตน์ บุญสวัสดิ์
งานวิจัยและนวัตกรรม โทร.1412
View