Search

รายการรายห้อง

รองรับ

ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อาคาร 6 ชั้น 2

อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบิดา (อาคาร 6 ) ชั้น 2 150 ท่าน
Status เลขที่
วันที่จอง
วัตถุประสงค์
ผู้จอง

อนุมัติ/ยืนยัน

256311645 2 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 08:30 - 16:30 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ณัฐชัย ภาณุโสภณ
งานบริหารเครื่องมือกลาง โทร.1401
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256335834 12 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 09:00 - 12:00 สอบปลายภาคเรียน 2/2562 วิชา สศบส 201 การบริหารงานสาธารณสุข 1 นักศึกษาหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) พิศมัย มณีแจ่มใส
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข โทร.2301-5 ต่อ
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256354456 18 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 09:00 - 17:00 งานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวหนึ่งฤทัย หงษ์พงษ์
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา โทร.1118
View