Search

รายการรายห้อง

รองรับ

ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล อาคารเทพนม เมืองแมน

อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) ชั้น 5 150 ท่าน
Status เลขที่
วันที่จอง
วัตถุประสงค์
ผู้จอง

อนุมัติ/ยืนยัน

256353453 2 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 08:30 - 16:30 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ณัฐชัย ภาณุโสภณ
งานบริหารเครื่องมือกลาง โทร.1401
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256351955 12 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 09:00 - 12:00 จัดสอบกลางภาค รายวิชา PHEH422 Industrial Sanitation and Safety นางสาวหนึ่งฤทัย หงษ์พงษ์
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา โทร.1118
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256326297 15 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 13:00 - 15:00 การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสิทธิบัตรและประโยชน์เชิงพาณิชย์ กฤติยา ตระกูลบริสุทธิ์
งานวิจัยและนวัตกรรม โทร.1127
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256359387 18 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 08:30 - 12:30 จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวหนึ่งฤทัย หงษ์พงษ์
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา โทร.1118
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256348045 24 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 13:30 - 15:30 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 พิมพ์ประภา สุขทรรศนีย์
งานวิจัยและนวัตกรรม โทร.7404
View