Search

รายการรายห้อง

รองรับ

หอประชุมราชพฤกษ์

อาคารหอประชุมราชพฤกษ์ 300 ท่าน
Status เลขที่
วันที่จอง
วัตถุประสงค์
ผู้จอง

อนุมัติ/ยืนยัน

256315506 12 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 09:00 - 12:00 สอบปลายภาคเรียน 2/2562 วิชา สศบส 201 การบริหารงานสาธารณสุข 1 นักศึกษาหลักสูตร วท.บ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิศมัย มณีแจ่มใส
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข โทร.2301-5 ต่อ
View

อนุมัติ/ยืนยัน

256398583 18 ก.ย. 2563 เวลา เวลา 11:00 - 16:00 งานแสดงความยินดีบัณฑิตปี 2563 ธนธรณ์ ชุ่มประสิทธิโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม โทร.2401
View