ข้อมูลห้อง

ห้องคอมพิวเตอร์

ชื่อห้อง:
ห้องคอมพิวเตอร์
ประเภท: ห้องคอมพิวเตอร์
ที่นั่ง: 30 รูปแบบที่นั่ง: Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
อัตราค่าบำรุงรักษา:

ครึ่งวัน 4,500 บาท

เต็มวัน 7,500 บาท

หมายเลขห้อง:
อุปกรณ์ภายในห้อง:
ที่ตั้ง: อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: