Personel Profile

นาย สมโชค กิตติสกุลนาม     อยู่

English Name Lect. Dr. SOMCHOKE KITTISAKULNAM
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สายวิชาการ
ตำแหน่งงาน อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล somchoke.kit@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาโภชนวิทยา
เบอร์สายตรง 0 2644 5130
เบอร์ภายใน 1303
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย
ประสบการณ์การอบรม

1. การฝึกอบรม "ความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ"

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบ Infographic เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์"

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ"

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรด้านอาหาร"

5. โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย รุ่นที่ 3/2560

6. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

7. โครงการอบรม "หลักการและเทคนิคการผลิตเครื่องดื่มปลอดเชื้อในภาชนะบรรจุปิดสนิท PET" และ "การวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มจากใบชา"

ประสบการณ์วิชาชีพ

1. อาจารย์ประจำ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์การกระจายตัวของขนาดโมเลกุลเปปไทด์ โดยใช้เทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC)"

4. วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

1. อาจารย์ประจำ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ?การวิเคราะห์การกระจายตัวของขนาดโมเลกุลเปปไทด์ โดยใช้เทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC)??

4. วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานดุษฎีนิพนธ์