รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ