Personel Profile

นาย ณัฐวัชร์ นิลกาญจนกุล     อยู่

English Name Mr. NUTTAWAT NINKARNJANAKUN
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยอาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล nuttawat.nin@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาอนามัยชุมชน
เบอร์สายตรง 0 2354 8555
เบอร์ภายใน -
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี B.Sc. Environmental Science มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มหาวิทยลัยมหิดล, ไทย
ประสบการณ์การอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพ

1. ผู้ประสานงานโครงการการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง (Influencer) สู่จังหวัดราชบุรีสุขภาวะ

2. วิทยากรกระบวนเกมส์งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10

ความเชี่ยวชาญ

1. วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

2. วิทยาศาสตร์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ผลงานดุษฎีนิพนธ์