Personel Profile

นางสาว พนิตนาฏ จักรเพชร     อยู่

English Name Miss PANITNAD JUKPHET
กลุ่มบุคลากร พนักงานส่วนงาน
กลุ่มย่อยบุคลากร สนับสนุนปฏิบัติการ
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล panitnart.jak@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบอร์สายตรง 0 2644 4069-70 ต่อ 102
เบอร์ภายใน 2601
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ประสบการณ์การอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์