Personel Profile

นาย สุดสม เริงโอสถ     อยู่

English Name Mr. SUDSOM REANGOSOT
กลุ่มบุคลากร พนักงานส่วนงาน
กลุ่มย่อยบุคลากร สนับสนุนช่วยปฏิบัติฯ
ตำแหน่งงาน ช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน หัวหน้างานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
อีเมล sudsom.rea@mahidol.ac.th
ส่วนงาน งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
เบอร์สายตรง 0 2354-8543-9
เบอร์ภายใน 3333
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, Thailand
ประสบการณ์การอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์