Personel Profile

นางสาว ศศิธร บูรณ์เจริญ     อยู่

English Name Miss. SASITHORN BOONCHAROEN
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งงาน นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล sasithorn.bon@mahidol.ac.th
ส่วนงาน งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เบอร์สายตรง 0 2354 1662
เบอร์ภายใน 1118
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, Thailand
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, Thailand
ประสบการณ์การอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์