Personel Profile

นางสาว ปิยะธิดา ขจรชัยกุล     อยู่

English Name Assoc. Prof. Dr. PIYATIDA KHAJORNCHAIKUL
กลุ่มบุคลากร ข้าราชการ
กลุ่มย่อยบุคลากร สายวิชาการ
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล piyatida.kha@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาอนามัยครอบครัว
เบอร์สายตรง 0 2354 8536
เบอร์ภายใน 1307
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
ปริญญาโท ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
ประสบการณ์การอบรม

1. เป็นวิทยากรด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว, สื่อและเทคนิคการสอนเด็กปฐมวัย,

ทักษะการอบรมครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัย, บทบาทครอบครัวกับการดูแลเด็ก, สื่อกับความรุนแรงในครอบครัว, การพัฒนาEQ ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท), องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.), กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, กรมอนามัย, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมสวัสดิการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักการศึกษา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนนานาชาติ ฯลฯ

ประสบการณ์วิชาชีพ

1. เป็นอาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยาเพื่อการดูแลคนไข้เด็กและผู้สูงอายุ จิตวิทยาการทำงานกับคน? จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม จิตวิทยาการทำงานในชุมชน การทำวิจัย ให้กับ

? - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

? - คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

? - สถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัวแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

? - วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

? - คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิน ฯลฯ

ความเชี่ยวชาญ

1. การพัฒนาด้านเด็กปฐมวัย วัยรุ่นและครอบครัว เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

2. จิตวิทยาและพฤติกรรมด้านอารมณ์ สติปัญญา คุณธรรม

ผลงานดุษฎีนิพนธ์