Personel Profile

นางสาว พิมพ์ประภา สุขทรรศนีย์     อยู่

English Name Miss PIMPRAPA SUKTASSANEE
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สนับสนุนปฏิบัติการ
ตำแหน่งงาน นักวิชาการสารสนเทศ
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล pimprapa.suk@mahidol.ac.th
ส่วนงาน งานวิจัยและวิชาการ
เบอร์สายตรง 0 2640 9854
เบอร์ภายใน 1414
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, Thailand
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, Thailand
ประสบการณ์การอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์