Personel Profile

นางสาว กรกช รามโกมุท     อยู่

English Name Miss KORAKOT RAMKOMUT
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งงาน นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล korakot.ram@mahidol.ac.th
ส่วนงาน งานวิจัยและวิชาการ
เบอร์สายตรง 0 2640 9854
เบอร์ภายใน 1414
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thailand
ปริญญาโท สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thailand
ประสบการณ์การอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์