Personel Profile

นาง มณฑา เก่งการพานิช     อยู่

English Name Assoc. Prof. Dr. MONDHA KENGGANPANICH
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สายวิชาการ
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล mondha.ken@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
เบอร์สายตรง 0 2644 8999
เบอร์ภายใน 3704
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี วท.บ. สังคมวิทยา-มนุษยวิทยา ไม่ระบุ, ยังไม่ระบุ
ปริญญาโท พบ.ม. พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ประสบการณ์การอบรม

1. การเฝ้าระวังและการควบคุมยาสูบ. CDC, USA

2. ผู้นำในการควบคุมยาสูบ, SEATCA

ประสบการณ์วิชาชีพ

1. ที่ปรึกษาโครงการลดเสี่ยงลดโรค สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2. ผู้เชี่ยวชาญสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

3. ผู้จัดการโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ความเชี่ยวชาญ

1. มนุษยวิทยาในงานสาธารณสุข

2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ

3. การควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ผลงานดุษฎีนิพนธ์