Personel Profile

นางสาว ศศิลักษณ์ บุญประเสริฐ     อยู่

English Name Miss SASILUCK BOONPRASERT
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร บริหารหน.หน่วยงานฯ
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน หัวหน้างานวิจัยและวิชาการ
อีเมล sasiluck.boo@mahidol.ac.th
ส่วนงาน งานวิจัยและวิชาการ
เบอร์สายตรง 0 2640 9854
เบอร์ภายใน 1127
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, Thailand
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร, Thailand
ประสบการณ์การอบรม

1. อบรมหลักสูตร ?พัฒนาผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์?มหาวิทยาลัยมหิดล? พฤศจิกายน 2552 - กุมภาพันธ์ 2553
(75 ชั่วโมง) และไปศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2552

2. อบรมหลักสูตร ?พัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 3? (SUP # 3) ระหว่างวันที่ 3 - 11 มีนาคม 2554

3. อบรมหลักสูตร ?สุดยอดการเป็นหัวหน้างาน? รุ่น 6 วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2555 ณ วิทยาลัยนานาชาติ? มหาวิทยาลัยมหิดล?

4. ไปศึกษาดูงานต่างประเทศผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมืองซิดนีย์ และเมืองเมล์เบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2555

5. อบรมหลักสูตร ?ผู้นำยุคใหม่? ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องภาณุรังสี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์