Personel Profile

นาย สุขสันต์ กุศลาธรรม     อยู่

English Name Mr. SUKSUN KUSLATUM
กลุ่มบุคลากร ลูกจ้างเงินรายได้
กลุ่มย่อยบุคลากร ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่งงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล suksun.kul@mahidol.ac.th
ส่วนงาน งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
เบอร์สายตรง 0 2354 8543-9
เบอร์ภายใน 2222,1112
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ระบุ ไม่ระบุ, Thailand
ประสบการณ์การอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์