Personel Profile

นางสาว เจนจิรา นาทะทอง     อยู่

English Name Miss CHENCHIRA NATHATHONG
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร บริหารหน.หน่วยงานฯ
ตำแหน่งงาน นักวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน หัวหน้างานวิเทศและการประชาสัมพันธ์
อีเมล chenchira.nat@mahidol.ac.th
ส่วนงาน งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์
เบอร์สายตรง 0 2354 8529
เบอร์ภายใน 1411
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ, Thailand
ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, Thailand
ประสบการณ์การอบรม

1.?อบรมการบริหารงานเอกสาร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม ในวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2551

คณะพยาบาลศาสตร์? มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ? อำเภอองครักษ์? จังหวัดนครนายก?

2.?เข้าร่วมการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้กี่ยวข้องกับงานวิเทศ รุ่นที่ 66 (จังหวัดเชียงใหม่) ในวันที่?16 - 20?กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่? ? ? ??

3.?เข้าอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น? มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2) ในระหว่างวันที่ 17, 23, 24 กันยายน 2553
ณ โรงแรม
S.D. AVENUE?ปิ่นเกล้า และระหว่างวันที่ 19 - 22? กันยายน 2553 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี?

4.?อบรมหลักสูตร ?สุดยอดการเป็นหัวหน้างาน? รุ่น 6 ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

5.?โครงการฝึกอบรมอบรม หลักสูตร ?การเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ??ระหว่าง วันที่? 16 - 17 สิงหาคม 2555 และ ช่วงที่ 2 วันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

6.?โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ?การจัดทำสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional ?Competency) ?มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่ 6? วันที่ 26 เมษายน 2556

7.?อบรมการเตรียมความพร้อมสู่การบริการเพื่อรองรับมาตรฐาน ISO วันที่ 20 สิงหาคม ?2557 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง

8.?หลักสูตรฝึกอบรมนักวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลในศตวรรษที่ 21 (University International Relations Officer in the 21st ) ระหว่างวันที่ 14 ? 30 มิถุนายน 2559 (สัปดาห์ละ 2 วัน รวม 6 ครั้ง) ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

ประสบการณ์วิชาชีพ

1.?ปี 2547 ? 2549 ตำแหน่งอาจารย์พิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ ?วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

2.?ปี 2549-2550?? ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์? สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส? คนพิการ และผู้สูงอายุ ?กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์? ? ? ? ??? ? ??

3.?19 มีนาคม 2550 ? ปัจุบัน ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์