Personel Profile

นาย ธวัช เพชรไทย     อยู่

English Name Lect. Dr. TAWACH PRECHTHAI
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร บริหารระดับต้น
ตำแหน่งงาน อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
อีเมล tawach.pre@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
เบอร์สายตรง 0 2354 8525
เบอร์ภายใน 6601
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ปริญญาโท วท.ม. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ไทย
ประสบการณ์การอบรม

1. อบรมโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา (Head of Department Development Program : MU-HDP#2017)

2. อบรม Regional Training of Trainer (TOT) on Health Impact Assessment (HIA)?ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ประสบการณ์วิชาชีพ

1. คณะทำงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลรามาธิบดี บางพลี สมุทรปราการ

2. คณะทำงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จังหวัดสมุทรปราการ

4. คณะทำงานโครงการที่ปรึกษาในโครงการสร้างตัวชี้วัดมาตรฐานตามแนวคิด Clean and green และตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการแต่ละกลุ่มเป้าหมายตามโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น (Bangkok clean and green)

5. วิทยากร ในการฝึกอบรมด้านการจัดการน้ำสะอาด น้ำเสีย การจัดการขยะชุมชน

6. กรรมการสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

ความเชี่ยวชาญ

1. การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย

2. การใช้กระบวนการชีวภาพในการจัดการขยะ

3. การประเมินการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม

4. การจัดการน้ำสะอาดและน้ำเสีย

ผลงานดุษฎีนิพนธ์