Personel Profile

น.ส. นวลพรรณ เมฆทอง     อยู่

English Name Miss NUALPAN MEKTHONG
กลุ่มบุคลากร พนักงานส่วนงาน
กลุ่มย่อยบุคลากร สนับสนุนปฏิบัติการ
ตำแหน่งงาน นักวิชาการพัสดุ
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล nualpan.mek@mahidol.ac.th
ส่วนงาน งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์
เบอร์สายตรง 02-3548556
เบอร์ภายใน 5107
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, Thailand
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง, Thailand
ประสบการณ์การอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์