Personel Profile

นางสาว หนึ่งหทัย สุภา     อยู่

English Name Miss NEUNGHATAI SUPHA
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งงาน นักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล neunghatai.sup@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา
เบอร์สายตรง 0 2354 8528
เบอร์ภายใน 2504
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ไทย
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ประสบการณ์การอบรม

1. อบรมการประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ตามมาตรฐาน ESPReL

2. อบรบเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าทีความปลอดภัยทางชีวภาพ

ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ

1. ตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และทางคลีนิค

ผลงานดุษฎีนิพนธ์