Personel Profile

นาง กชกร เพ็ชรพลาย     ปลดเกษียณ

English Name Mrs. KOCHAKORN PECHPLY
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สนับสนุนปฏิบัติการ
ตำแหน่งงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล kochakorn.pac@mahidol.ac.th
ส่วนงาน งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
เบอร์สายตรง 02 640 9835
เบอร์ภายใน 1126
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง, Thailand
ประสบการณ์การอบรม

            1. หลักสูตรผู้บริหารขั้นต้น SUP#6

2. เรื่อง "EdPEx : เรียนรู้ เข้าใจ สู่การดำเนินการที่เป็นเลิศ"

            3. เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

            4. เรื่อง "การออกแบบ INFOGRAPHIC เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์"

            5. เรื่อง "Microsoft Excel 2013 Tips & Tricks"

            6. เรื่อง "Microsoft Office 2013 Tips & Tricks"

            7. เรื่อง "การเขียนรายงานการประชุม"

            8. เรื่อง "เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรตามค่านิยม MUPH กิจกรรมสุข..สัญจร"

ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์