Personel Profile

นางสาว ดวงตา กิจแก้ว     อยู่

English Name Lect. DUANGTA KITKAEW
กลุ่มบุคลากร ข้าราชการ
กลุ่มย่อยบุคลากร สายวิชาการ
ตำแหน่งงาน อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล duangta.kit@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
เบอร์สายตรง 0 2644 6658
เบอร์ภายใน 6306
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏธนบุรี, ไทย
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ประสบการณ์การอบรม

1. ข้อกำหนดการระบายน้ำโรงงาน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ

2. เตรียมความพร้อมของไทย ต่ออนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

3. กลยุทธ์และเทคนิคการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

4. แนวทางการวิจัยกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

5. ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ?การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว?

6. การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยต่อการประเมินความต้องการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7. ทิศทางการวิจัยกับการแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อม

8. Workshop ?Occupational and Environmental Health in the Asia /Pacific Region?

9. OECD Principles on Good Laboratory Practice

10. มาตรฐานและคุณภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

11. พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม, สารก่อมะเร็ง, การอนุรักษ์พลังงานและการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ประเทศญี่ปุ่น

12. การประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Gas Chromatography)

ประเทศอเมริกา

ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ

1. การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ-น้ำเสียและคุณภาพอากาศ

2. ศึกษาผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมงาน

ผลงานดุษฎีนิพนธ์