Personel Profile

นาย สุนทร พิมพ์นนท์     หมดสัญญาจ้าง

English Name Mr. SUNTORN PIMNON
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งงาน นักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล suntorn.pim@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
เบอร์สายตรง 0 2644 5130
เบอร์ภายใน 1212
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, TH
ประสบการณ์การอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์