Personel Profile

นาง ศิราณี ศรีใส     อยู่

English Name Asst. Prof. Dr. SIRANEE SREESAI
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สายวิชาการ
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล siranee.sre@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
เบอร์สายตรง 0 2354 8525
เบอร์ภายใน 2401
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
ปริญญาเอก วท.ด. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ไทย
ประสบการณ์การอบรม

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

2. รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ ปีการศึกษา 2560

ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ

1. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

3. การจัดการของเสีย

ผลงานดุษฎีนิพนธ์