Personel Profile

นาย เด่นศักดิ์ ยกยอน     อยู่

English Name Lect. Dr. DENSAK Yogyorn
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สายวิชาการ
ตำแหน่งงาน อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล densak.yog@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบอร์สายตรง 0 2644 4069-70 ต่อ 102
เบอร์ภายใน 6616
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
ประสบการณ์การอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ

1. เศรษฐศาสาตร์ อาชีอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

2. การบริหารจัดการอาชีอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลงานดุษฎีนิพนธ์