Personel Profile

นาย ภูเบศร์ แสงสว่าง     อยู่

English Name Lect. Dr. PHUBET SAENGSAWANG
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สายวิชาการ
ตำแหน่งงาน อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล phubet.sae@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาอนามัยชุมชน
เบอร์สายตรง 0 2354 8555
เบอร์ภายใน -
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี B.Sc. Public Health administration มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย
ปริญญาโท วท.ม. การบริหารบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย
ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย
ประสบการณ์การอบรม

1. จิตปัญญา

2. พัฒนาอาจารย์ใหม่

ประสบการณ์วิชาชีพ

1. นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

1. พยาธิใบไม้ตับ

2.ระบาดวิทยา

ผลงานดุษฎีนิพนธ์