Personel Profile

นางสาว สุคนธา ศิริ     อยู่

English Name Asst. Prof. Dr. SUKHONTHA SIRI
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สายวิชาการ
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งด้านบริหารงาน หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา
อีเมล sukhontha.sir@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาระบาดวิทยา
เบอร์สายตรง 0 2354 8563
เบอร์ภายใน 3303
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ประสบการณ์การอบรม

1. การใช้ Stata เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

2. การเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA

3. อบรมเรื่อง การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง SEM ด้วยโปรแกรม AMOS รุ่นที่ 9

4. อบรมการวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการติดตามสุขภาพจิตคนไทยในช่วงวิกฤติการเมือง

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแบบจำลองสมการโครงสร้างและการประยุกต์ใช้ด้วยโปรแกรม Mplus

6. อบรมโครงการ Ethical Review Committee for Human Research

ประสบการณ์วิชาชีพ

1. ที่ปรึกษาและคณะกรรมการเสริมพลังเพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกับคณะกรรมการนวัตกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2. อาจารย์บรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ (วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นต้น)

3. ผู้ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

4. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือการวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Uppsala สหราชอาณาจักรสวีเดน

5. วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ

6. คณะผู้ศึกษา "โครงการร่มคิด ร่วมสร้าง พัฒนากรุงเทพมหานคร"

7. ที่ปรึกษาประจำคลินิกการวิจัยและคลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์?คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมระดับมหาวิทยาลัย (ชมรมชาวใต้) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

1. ระบาดวิทยา

2. ระบาดวิทยาเชิงสังคม

3. การพัฒนาและทดสอบคุณภาพเครื่องมือคัดกรอง

4. การวิจัยทางด้านสุขภาพจิต

ผลงานดุษฎีนิพนธ์