Personel Profile

นางสาว จุฑาทิพย์ คงปั้น     อยู่

English Name Miss JUTATIP KONGPUN
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยอาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล jutatip.kon@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาอนามัยชุมชน
เบอร์สายตรง 0 2354 8555
เบอร์ภายใน 4703
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) อนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ประสบการณ์การอบรม

1. Community and Global Healh, Tokyo University, Japan.

2. Human Ecology, Tokyo University, Japan.

3. Long-term exchange student in Urban environment and Health in Asia (UEHAS) program at Tokyo University, Japan.

ประสบการณ์วิชาชีพ

1. เป็นทีมถอดบทเรียนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเป็นผู้แต่งร่วมในหนังสือเรื่อง "หวัดใหญ่ 2009 บทเรียนครั้งเก่า...

สู่การเรียนรู้ครั้งใหม่"

2. ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน มีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการการฝึกภาคสนามของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และของภาควิชาอนามัยชุมชน และร่วมสอนในวิชาระบาดวิทยาในงานอนามัยชุมชน และวิชาการสาธารณสุขขั้นแนะนำ

ความเชี่ยวชาญ

1. อนามัยชุมชน

2. โรคเขตร้อน/ โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

ผลงานดุษฎีนิพนธ์