Personel Profile

นางสาว ธารทิพย์ สังข์ทอง     อยู่

English Name Miss TALTIP SANGTHONG
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สนับสนุนช่วยปฏิบัติฯ
ตำแหน่งงาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล taltip.kat@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์สายตรง -
เบอร์ภายใน -
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา, TH
ประสบการณ์การอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์