Personel Profile

นางสาว ฐิติรัตน์ บุญสวัสดิ์     อยู่

English Name Miss THITIRAT BOONSAWAT
กลุ่มบุคลากร พนักงานส่วนงาน
กลุ่มย่อยบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งงาน นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล thitirat.boo@mahidol.ac.th
ส่วนงาน งานวิจัยและวิชาการ
เบอร์สายตรง 0 2640 9854
เบอร์ภายใน 1412
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, Thailand
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Thailand
ประสบการณ์การอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์