Personel Profile

นางสาว เพชรีภรณ์ ศรีบุศกร     พม.บรรจุใหม่

English Name Miss PETCHAREEPORN SRIBUTSAKORN
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สนับสนุนปฏิบัติการ
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล petchareeporn.sri@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาอนามัยชุมชน
เบอร์สายตรง -
เบอร์ภายใน -
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ประสบการณ์การอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์