กลับหน้าหลัก

ภาควิชาจุลชีววิทยา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ

Asst. Prof. Fuangfa Utrarachkij

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 6510

Email: fuangfa.utr@mahidol.ac.th

(Veterinary Medicine), Hokkaido University, Japan


นางสาว กรรณิการ์ ป้อมบุบผา

Miss Kannika Pombubpa

นักวิทยาศาสตร์

เบอร์ภายใน: 2504

Email: kannika.pom@mahidol.ac.th

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), ม. มหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์

Assoc. Prof. Dr. Chakrit Hirunpetcharat

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6510

Email: chakrit.hir@mahidol.ac.th

Ph.D. (Tropical Health), University of Queensland, Australia

น.ส. จิรพันธ์ุ จันทร์จร

Miss

อาจารย์

เบอร์ภายใน:

Email:

(),

น.ส. ชนม์ชนก เมืองนาโพธิ์

Lecturer CHONCHANOK THEETHAKAEW

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6609

Email: chonchanok.the@mahidol.ac.th

Ph.D. (Infection and Immunity), Glasgow University, United Kingdom

นางสาว ณัฐภัสสร ศรีคง

Miss Natphatsorn Srikhong

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 6504

Email: natphatsorn.sri@mahidol.ac.th

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), ม. เกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญชุติ จรรยาสัณห์

Assoc. Prof. Dr. Charnchudhi Chanyasanha

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6508

Email: charnchudhi.cha@mahidol.ac.th

Ph.D. (Medical Science), Nagasaki University, Japan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ ดีระพัฒน์

Asst. Prof. Dr. Pornphan Diraphat

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6510

Email: pornphan.dir@mahidol.ac.th

Ph.D. (Tropical Medicine), ม. มหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. มณี ชะนะมา

Assoc.Prof. Dr. Manee Chanama

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6511

Email: manee.cha@mahidol.ac.th

Ph.D. (Biochemistry), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.

อาจารย์ ดร.จิรพันธุ์ จันทร์จร

Lecturer Dr. Jiraphan Junjhon

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6508

Email: jiraphan.juh@mahidol.ac.th

Ph.D. (Microbiology), ม. เชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ

Lecturer Dr. Chayaporn Saranpuetti

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6508

Email: chayaporn.sar@mahidol.ac.th

Ph.D. (Applied Bioscience), Hokkaido University, Japan

รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล

Assoc.Prof. Pipat Luksamijarulkul

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6513

Email: pipat.luk@mahidol.ac.th

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), ม. มหิดล

นางสาว พีรยา เอกจริยาวัฒน์

Miss Peeraya Ekchariyawat

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 2504

Email: Peeraya.ekc@mahidol.ac.th

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ

Asst. Prof. Fuangfa Utrarachkij

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6510

Email: fuangfa.utr@mahidol.ac.th

(Veterinary Medicine), Hokkaido University, Japan

นางสาว ยุวรรณดา ทองพานิช

Miss Yuwanda Thongpanish

นักวิทยาศาสตร์

เบอร์ภายใน: 2504

Email: yuwanda.tho@mahdiol.ac.th

วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์), มรภ. สวนสุนันทา

ศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล

Prof. Dr. Leeral Kittigu

หัวหน้าภาควิชา

เบอร์ภายใน: 6512

Email: leera.kit@mahidol.ac.th

Ph.D. (Microbiology), ม. มหิดล

นาย สืบพงศ์ นิรันด์พันธ์

Mr. Suebpong Nirunpan

พนักงานห้องปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน: 2504

Email: suebpong.nir@mahidol.ac.th

(),

นางสาว สุนิสา คำบุญศรี

Miss Sunisa Kumboonsri

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 6514

Email: sunisa.kub@mahidol.ac.th

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), มรภ. ธนบุรี

นางสาว หนึ่งหทัย สุภา

Miss Neunghatai Supha

นักวิทยาศาสตร์

เบอร์ภายใน: 2504

Email: neunghatai.sup@mahidol.ac.th

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), ม. มหิดล

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th