กลับหน้าหลัก

ภาควิชาจุลชีววิทยา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ

Asst. Prof. Fuangfa Utrarachkij

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 6510

Email: fuangfa.utr@mahidol.ac.th

ลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน (), Hokkaido University


นางสาว กรรณิการ์ ป้อมบุบผา

Miss Kannika Pombubpa

นักวิทยาศาสตร์

เบอร์ภายใน: 2504

Email: kannika.pom@mahidol.ac.th

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว ณัฐภัสสร ศรีคง

Miss Natphatsorn Srikhong

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 6504

Email: natphatsorn.sri@mahidol.ac.th

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร. ชนม์ชนก ถีถะแก้ว

Lecturer Dr. Chonchanok Theethakaew

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6609

Email: chonchanok.the@mahidol.ac.th

Doctor of Science (), Glasgow University

รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญชุติ จรรยาสัณห์

Assoc. Prof. Dr. Charnchudhi Chanyasanha

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6508

Email: charnchudhi.cha@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), Nagasaki University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ ดีระพัฒน์

Asst. Prof. Dr. Pornphan Diraphat

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6510

Email: pornphan.dir@mahidol.ac.th

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. มณี ชะนะมา

Assoc.Prof. Dr. Manee Chanama

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6511

Email: manee.cha@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), University of Illinois at Urbana-Champaign

รองศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล

Assoc.Prof. Dr. Leeral Kittigu

หัวหน้าภาควิชา

เบอร์ภายใน: 6512

Email: leera.kit@mahidol.ac.th

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.จิรพันธุ์ จันทร์จร

Lecturer Dr. Jiraphan Junjhon

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6508

Email: jiraphan.juh@mahidol.ac.th

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ

Lecturer Dr. Chayaporn Saranpuetti

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6508

Email: chayaporn.sar@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), Agriculture Hokkaido University

รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล

Assoc.Prof. Pipat Luksamijarulkul

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6513

Email: pipat.luk@mahidol.ac.th

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ

Asst. Prof. Fuangfa Utrarachkij

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6510

Email: fuangfa.utr@mahidol.ac.th

ลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน (), Hokkaido University

นางสาว ยุวรรณดา ทองพานิช

Miss Yuwanda Thongpanish

นักวิทยาศาสตร์

เบอร์ภายใน: 2504

Email: yuwanda.tho@mahdiol.ac.th

วิทยาศาสตรบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นาย สืบพงศ์ นิรันด์พันธ์

Mr. Suebpong Nirunpan

พนักงานห้องปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน: 2504

Email: suebpong.nir@mahidol.ac.th

ป.มัธยมศึกษาตอนต้น (), โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กทม

นางสาว สุนิสา คำบุญศรี

Miss Sunisa Kumboonsri

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 6514

Email: sunisa.kub@mahidol.ac.th

บริหารธุรกิจบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาว หนึ่งหทัย สุภา

Miss Neunghatai Supha

นักวิทยาศาสตร์

เบอร์ภายใน: 2504

Email: neunghatai.sup@mahidol.ac.th

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (), มหาวิทยาลัยมหิดล

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th