กลับหน้าหลัก

ภาควิชาจุลชีววิทยา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาง เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ

Assoc. Prof. Dr. FUANGFA UTRARACHKIJ

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

6512

fuangfa.utr@mahidol.ac.th

นางสาว กรรณิการ์ ป้อมบุบผา

Miss KANNIKA POMBUBPA

นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2504

kannika.pom@mahidol.ac.th

นาย จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์

Assoc. Prof. Dr. CHAKRIT HIRUNPETCHARAT

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

6510

chakrit.hir@mahidol.ac.th

นางสาว จิรพันธุ์ จันทร์จร

Asst. Prof. Dr. JIRAPHAN JUNJHON

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6508

jiraphan.juh@mahidol.ac.th

นางสาว ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ

Asst. Prof. Dr. CHAYAPORN SARANPUETTI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6508

chayaporn.sar@mahidol.ac.th

นางสาว ชนม์ชนก เมืองนาโพธิ์

Asst. Prof. Dr. CHONCHANOK MUANGNAPOH

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6609

chonchanok.the@mahidol.ac.th

นางสาว ณัฐภัสสร ศรีคง

Miss NATPHATSORN SRIKHONG

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6504

natphatsorn.sri@mahidol.ac.th

นางสาว พีรยา เอกจริยาวัฒน์

Lect. Dr. PEERAYA EKCHARIYAWAT

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6510

peeraya.ekc@mahidol.ac.th

นาง มณี ชะนะมา

Assoc. Prof. Dr. MANEE CHANAMA

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6511

manee.cha@mahidol.ac.th

นางสาว ยุวรรณดา ทองพานิช

Miss YUWANDA THONGPANICH

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2504

yuwanda.tho@mahidol.ac.th

นาง ลีรา กิตติกูล

Prof. Dr. LEERA KITTIGUL

ศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6512

leera.kit@mahidol.ac.th

นางสาว หนึ่งหทัย สุภา

Miss NEUNGHATAI SUPHA

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2504

neunghatai.sup@mahidol.ac.th

นาย ชาญชุติ จรรยาสัณห์

Assoc. Prof. CHARNCHUDHI CHANYASANHA

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6508

charnchudhi.cha@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

น.ส. พรพรรณ ดีระพัฒน์

Asst. Prof. Dr. PORNPHAN DIRAPHAT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6510

pornphan.dir@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นาย พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล

Assoc. Prof. PIPAT LUKSAMIJARULKUL

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6513

pipat.luk@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นาย สืบพงศ์ นิรันด์พันธ์

Mr. SUEBPONG NIRUNPAN

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2501

suebpong.nir@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103