กลับหน้าหลัก

งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว เกศวรี ปัญญาธรรม

Miss KETWAREE PANYATHAM

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้างานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์

1102

ketwaree.pun@mahidol.ac.th

นาง กมลวรรณ หรุ่นรุ่งเรือง

Mrs. KAMOLWAN RUNRUNGREUNG

พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส3

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1102

kamonwan.run@mahidol.ac.th

นาย กิตติพงศ์ จันทะโสภี

Mr. KITTIPHONG JUNTASOPEE

นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5102

kittiphang.jun@mahidol.ac.th

น.ส. นวลพรรณ เมฆทอง

Miss NUALPAN MEKTHONG

นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5107

nualpan.mek@mahidol.ac.th

น.ส. ปรีดา เสรีขจรกิจเจริญ

Miss PREEDA SEREKAJOHNKITCHAROEN

นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5102

preeda.ser@mahidol.ac.th

น.ส. ปาริฉัตร บำรุงศรี

Miss PARITCHUT BUMRUNGSRI

นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5107

paritchut.bom@mahidol.ac.th

นาย วลัญช์ชัย ลภัสธนรัชย์

Mr. WARANCHAI RAPUDTANARAT

นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5102

waranchai.rap@mahidol.ac.th

นาง วิภา สุวรรณรักษา

Mrs. VIPA SUWANRAKSA

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1102

vipa.suw@mahidol.ac.th

นาง สิรามล พุ่มเฉลิม

Mrs. SIRAMON PUMCHALERM

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1102

siramon.pum@mahidol.ac.th

น.ส. เสาวลักษณ์ วรศิลป์นุสรณ์

Miss SAOWALUK WORASILPNUSORN

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1102,1555

saowaluk.woa@mahidol.ac.th

นาย ประสิทธิ์ ซันมิน

Mr. PRASIT SANMIN

พนักงานพัสดุ ระดับ ส3

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5107

prasit.san@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103