กลับหน้าหลัก

งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว เกศวรี ปัญญาธรรม

Miss Ketwaree Punyatham

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 1102

Email: ketwaree.pun@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)), ม.รามคำแหง


นาง กมลวรรณ หรุ่นรุ่งเรือง

Mrs. Kamolwan Runrungreung

พนักงานพิมพ์

เบอร์ภายใน: 1102

Email: kamonwan.run@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)), ม.ราชภัฏสวนดุสิต

นาย กิตติพงศ์ จันทะโสภี

Mr. Kittiphong Juntasopee

นักวิชาการพัสดุ

เบอร์ภายใน: 5102

Email: kittiphang.jun@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (น.บ.(นิติศาสตร์)), ม.รามคำแหง

นางสาว เกศวรี ปัญญาธรรม

Miss Ketwaree Punyatham

นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์ภายใน: 1102

Email: ketwaree.pun@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)), ม.รามคำแหง

นางสาว นวลพรรณ เมฆทอง

Miss Nualpan Mekthong

นักวิชาการพัสดุ

เบอร์ภายใน: 5107

Email: nualpan.mek@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)), ม.รามคำแหง

นาย ประสิทธิ์ ซันมิน

Mr. Prasit Sanmin

พนักงานพิมพ์

เบอร์ภายใน: 5107

Email: prasit.san@mahidol.ac.th

มัธยมศึกษาตอนปลาย (-), วัดธาตุทอง

นางสาว ปรีดา เสรีขจรกิจเจริญ

Miss Preeda Sereekajohnkitcharoen

นักวิชาการพัสดุ

เบอร์ภายใน: 5102

Email: preeda.ser@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (ศศ.บ(การจัดการทั่วไป)), ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นางสาว ปาริฉัตร บำรุงศรี

Miss Paritchut Bongrongsri

นักวิชาการพัสดุ

เบอร์ภายใน: 5107

Email: paritchut.bom@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)), ม.รามคำแหง

นาย วลัญช์ชัย ลภัสธนรัชย์

Mr. Waranchai Rapudtanarat

นักวิชาการพัสดุ

เบอร์ภายใน: 5102

Email: waranchai.rap@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)), ม.รามคำแหง

นาง วิภา สุวรรณรักษา

Mrs. Vipa Suwanraksa

นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์ภายใน: 1102

Email: vipa.suw@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (บธ.บ(การจัดการทั่วไป)), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

นาง สิรามล พุ่มเฉลิม

Mrs. Siramon Pumchalerm

นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์ภายใน: 1102

Email: siramon.pum@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (ศศ.บ(การบัญชี)), ม.ราชภัฏสวนดุสิต

นางสาว เสาวลักษณ์ วรศิลป์นุสรณ์

Miss Saowaluk Worasilpnusorn

นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์ภายใน: 1102

Email: itsaree99@hotmail.com

ปริญญาตรี (บช.บ.(บัญชี)), ม.ราชภัฏธนบุรี

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th