กลับหน้าหลัก

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว วิไล กลัดพรหม

Miss. VILAI KLUDPROM

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้างานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

7801

vilai.klu@mahidol.ac.th

นางสาว กฤติญา โฉมงาม

Miss. KRITTIYA CHOMNGAM

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7508

krittiya.cho@mahidol.ac.th

นาย เกียรติศักดิ์ อินทร์บุญ

Mr. KIATTISAK INBOON

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7508, 4101

kiattisak.inb@mahidol.ac.th

นาง ขวัญพัฒน์ พรบุญบานเย็น

Mrs. KHUANPHAT PORNBOONBANYEN

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7309

nuchanat.onu@mahidol.ac.th

นางสาว จารุทรรศน์ ปั้นกาญจนโต

Miss. JARUTAS PUNKANJANATO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1108

jarutas.pun@mahidol.ac.th

นางสาว จิรายุส สุทธินันตการ

Miss. CHIRAYUS SUTTHINUNTAKAN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7405

chirayus.sut@mahidol.ac.th

นาง ธัญญารัตน์ สุนทร

Mrs. THANYARAT SOONTORN

นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่งวิชาการ:

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7302

thanyarat.soo@mahidol.ac.th

นางสาว ปิยธิดา เลิศพวงสุดา

Miss. PIYATIDA LEADPUNGSUDA

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7508

piyatida.lea@mahidol.ac.th

นางสาว ศศิธร บูรณ์เจริญ

Miss. SASITHORN BOONCHAROEN

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1118

sasithorn.bon@mahidol.ac.th

นางสาว สิริลักษณ์ เอี่ยมศิริกุลมิตร

Miss. SIRILUK IAMSIRIKULMITR

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7405

siriluk.iam@mahidol.ac.th

นางสาว สุณิสา ปิติพงศ์สุนทร

Miss. SUNISA PITIPHONGSUNTHORN

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7309

sunisa.pit@mahidol.ac.th

นางสาว สุนันทา ไตรภพ

Miss. SUNANTA THAIPOP

นักวิชาการสารสนเทศ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7999

sunanta.thi@mahidol.ac.th

นางสาว หนึ่งฤทัย หงษ์พงษ์

Miss. NUENGRUETHAI HONGPONG

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1118

nuengruethai.hon@mahidol.ac.th

นางสาว นงเยาว์ สุดประโคนเขต

Miss. NONGYAO SUDPRAKONKET

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

nongyao.sud@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103