กลับหน้าหลัก

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

น.ส. วิไล กลัดพรหม

Miss. VILAI KLUDPROM

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 7801

Email: vilai.klu@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (เทคโนโลยีการศึกษา), ม.ศ.ว.


น.ส. กฤติญา โฉมงาม

Miss. Krittiya Chomgnam

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 7508

Email: krittiya.cho@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (การตลาด), ม.รามคำแหง

นางสาว กาญจนาพร คงจร

Miss Kanchanaporn Khongjorn

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เบอร์ภายใน: 7508

Email: kanchanaporn.kho@mahodol.ac.th

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี), วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการสุโขทัย

นาย เกียรติศักดิ์ อินทร์บุญ

Mr. Kiattisak Inboon

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เบอร์ภายใน: "7508, 4101"

Email: oddmphmu@gmail.com

ปวช. (พาณิชยกรรม), ร.ร.โยนออฟอาร์ด พณิชยการ

นาง ขวัญพัฒน์ พรบุญบานเย็น

Mrs. Khuanphat Pronboonbanyen

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน: 7309

Email: nuchanat.onu@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป), ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

น.ส. จารุทรรศน์ ปั้นกาญจนโต

Miss. Jarutas Punkanjanato

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 1108

Email: jarutas.pun@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (การตลาด), ม.ราชมงคลพระนคร

น.ส. จิรายุส สุทธินันตการ

Miss. Chirayus Sutthinuntakan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 7405

Email: chirayus.sut@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (การจัดการ), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

นาง ธัญญารัตน์ สุนทร

Mrs. Thanyarat Soontorn

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน: 7302

Email: thanyarat.soo@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (เทคโนโลยีการศึกษา), ม.เกษตรศาสตร์

น.ส. ปิยธิดา เลิศพวงสุดา

Miss. Piyatida Leadpungsuda

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 7508

Email: piyatida.lea@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป), ม.ศรีปทุม

น.ส. วิไล กลัดพรหม

Miss. VILAI KLUDPROM

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน: 7801

Email: vilai.klu@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (เทคโนโลยีการศึกษา), ม.ศ.ว.

น.ส. ศศิธร บูรณ์เจริญ

Miss. Sasithorn Booncharoen

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน: 1118

Email: sasithorn.bon@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (เทคโนโลยีการศึกษา), ม.รามคำแหง

น.ส. สิริลักษณ์ เอี่ยมศิริกุลมิตร

Miss. Siriluk Iamsirikulmitr

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 7405

Email: siriluk.iam@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

น.ส. สุกัญญา โควาวิเศษสุต

Miss. Sukanya Kowawisetsut

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 2

เบอร์ภายใน: 7302

Email: sukanya.kow@mahidol.ac.th

ปวช. (บัญชี), พณิชยการสยาม

น.ส. สุณิสา ปิติพงศ์สุนทร

Miss. Sunisa Pitiphongsuntorn

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 7309

Email: sunisa.pit@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (การบริหารทั่วไป), มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส. สุนันทา ไตรภพ

Miss. Sunanta Triphop

นักวิชาการสารสนเทศ

เบอร์ภายใน: 7999

Email: sunanta.thi@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

น.ส. หนึ่งฤทัย หงษ์พงษ์

Miss. Nuengruethai Hongpong

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน: 1118

Email: nuengruethai.hon@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (มานุษยวิทยา), ม.ศิลปากร

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th