กลับหน้าหลัก

งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว เจนจิรา นาทะทอง

Miss CHENCHIRA NATHATHONG

นักวิเทศสัมพันธ์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้างานวิเทศและการประชาสัมพันธ์

1411

chenchira.nat@mahidol.ac.th

นาย BIJAYA SHRESTHA

Mr. BIJAYA SHRESTHA

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1150

bijaya.shr@mahidol.ac.th

MR. THOMAS MC MANAMON

Mr. THOMAS MC MANAMON

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

thomas.mcm@mahidol.ac.th

นางสาว วินัฐฎา เกษแก้ว

Miss WINUTDA KETKAEW

นักวิเทศสัมพันธ์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1150

winutda.ket@mahidol.ac.th

นาย สยาม บุญเขียว

Mr. SIAM BOONKIEW

นักวิเทศสัมพันธ์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1116

siam.boo@mahidol.ac.th

MR. ABDUL MATEEN

Mr. ABDUL MATEEN

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

abdul.mat@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103