กลับหน้าหลัก

งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

น.ส. เจนจิรา นาทะทอง

Ms. Chenchira Natathong

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 1411

Email: chenchira.nat@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร


MR. ABDUL MATEEN

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

เบอร์ภายใน:

Email: abdul.mat@mahidol.ac.th

Master of Public Health (), มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. เจนจิรา นาทะทอง

Ms. Chenchira Natathong

นักวิเทศสัมพันธ์

เบอร์ภายใน: 1411

Email: chenchira.nat@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย โทมัส แมคมานาม่อน

Mr. Thomas Mc Manamon

Foreign Expert

เบอร์ภายใน: 7526

Email: atomcman2004@yahoo.com

Bachelor Degree (Anthropology), University of California

น.ส. วินัฐฎา เกษแก้ว

Ms. Winutda Ketkaew

นักประชาสัมพันธ์

เบอร์ภายใน:

Email: winutda.ket@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาง ศิวนาถ ตรีพืชท์

Mrs. Siwanat Tripuech

พนักงานรับโทรศัพท์ ระดับ บ 1

เบอร์ภายใน:

Email: sivanart.trp@mahidol.ac.th

มัธยมศึกษาตอนปลาย (เลขานุการ), มหาวิทยาลัยราชมงคลท่าวาสุกรี

นาย สยาม บุญเขียว

Mr. Siam Boonkiew

นักวิเทศสัมพันธ์

เบอร์ภายใน: 1116

Email: bable_s1@hotmail.com

ปริญญาตรี (นิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th