กลับหน้าหลัก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย เฉลิมชนม์ ดอกแขมกลาง

Mr. CHALERMCHON DOKKAMKLANG

ช่างเทคนิค

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

chalermchon.dok@mahidol.ac.th

นางสาว ธารทิพย์ สังข์ทอง

Miss TALTIP SANGTHONG

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

taltip.kat@mahidol.ac.th

นาย วิสุทธิ์ ดวงสว่าง

Mr. VISUT DANUGSAWANG

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

visut.dan@mahidol.ac.th

นาย สมพันธ์ ศรสูงเนิน

Mr. SOMPHAN SORNSUNGNOEN

ช่างประปา ระดับ ช1

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

somphan.sor@mahidol.ac.th

นาย ภัทรวรรธน์ มหิทธาญาณ

Mr. PATTARAVAT MAHITAYAN

พนักงานพัสดุ ระดับ ส3

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

vittaya.kat@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นาย รังสรรค์ ประดับวงษ์

Mr. RUNGSUN PRADABWONG

ยังไม่ระบุ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

rungsun.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103