กลับหน้าหลัก

ภาควิชาระบาดวิทยา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

อาจารย์ ร.อ.กิติพงษ์ หาญเจริญ รน.

Lect.Lieut. KITIPHONG HARNCHAROEN RTN.

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 3302

Email: kitipong.har@mahidol.ac.th

(),


อาจารย์ ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์

Lect. Chanapong Rojanawararit

เบอร์ภายใน: 3303

Email: chanapong.roj@mahidol.ac.th

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดุสิต สุจิรารัตน์

Assoc. Prof. DUSIT SUJIRARAT

เบอร์ภายใน: 3306

Email: dusit.suj@mahidol.ac.th

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ นันท์นภัส ภัคะมาน

Lect. NANNAPAS BHAGAMAN

เบอร์ภายใน: 3303

Email: nanapas_bhgaman@yahoo.com;nannapas.bha@mahidol.ac.th

(),

นักวิชาการศึกษา เปรมประภา นุตโรจน์

Mrs. PREMPRAPA NUTAROJ

เบอร์ภายใน: 3301

Email: bum_prempra@hotmail.com;premprapa.nut@mahidol.ac.th

(),

รองศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล

Lect. MATHUROS TIPAYAMONGKHOLGUL

เบอร์ภายใน: 3307

Email: ajarnpuk@yahoo.com;mathuros.tip @mahidol.ac.th

(),

ผศ. สุคนธา ศิริ

Lect. SUKHONTHA SIRI

เบอร์ภายใน: 3303

Email: s_siri4@hotmail.com;sukhontha.sir @mahidol.ac.th

(),

อาจารย์ สุทธิ เจริญพิทักษ์

Lect. SUTTHI JAREINPITUK

เบอร์ภายใน: 3309

Email: sutthi.jar@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), University of London (Unversity College London)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัญชนา เกิดปัญญา

Miss ANCHANA KEODPANYA

เบอร์ภายใน: 3301

Email: uanchana.keo@mahidol.ac.th

วิทยาศาสตรบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th