กลับหน้าหลัก

ภาควิชาระบาดวิทยา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

อาจารย์ ร.อ.กิติพงษ์ หาญเจริญ รน.

Lect.Lieut. KITIPHONG HARNCHAROEN RTN.

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 3302

Email: kitipong.har@mahidol.ac.th

วท.ด (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (),


อาจารย์ ร.ต.อ.หญิง จงกล โพธิ์แดง

Lect.Pol.Capt. JONGKOL PODANG

เบอร์ภายใน: 3308

Email: JONGKOLPO@yahoo.com

M.s.(Epid) University of Philippine (),

อาจารย์ ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์

Lect. Chanapong Rojanawararit

เบอร์ภายใน: 3303

Email: chanapong.roj@mahidol.ac.th

(), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดุสิต สุจิรารัตน์

Assoc. Prof. DUSIT SUJIRARAT

เบอร์ภายใน: 3306

Email: dusit.suj@mahidol.ac.th

วท.ม. (ชีวสถิติ) มหาวิทยาลัยมหิดล (),

รองศาสตราจารย์ นพพร โหวธีระกุล

Assoc. Prof. NOPPORN HOWTEERAKUL

เบอร์ภายใน: 3311

Email: npp92432@yahoo.com

Ph.D.(Medicine and Health Sciences) The University of Newcastle Australia. (),

อาจารย์ นันท์นภัส ภัคะมาน

Lect. NANNAPAS BHAGAMAN

เบอร์ภายใน: 3303

Email: nanapas_bhgaman@yahoo.com;nannapas.bha@mahidol.ac.th

วท.ม.(ชีวสถิติ)มหาวิทยาลัยมหิดล (),

นักวิชาการศึกษา เปรมประภา นุตโรจน์

Mrs. PREMPRAPA NUTAROJ

เบอร์ภายใน: 3301

Email: bum_prempra@hotmail.com;premprapa.nut@mahidol.ac.th

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (),

รองศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล

Assoc. Prof. MATHUROS TIPAYAMONGKHOLGUL

เบอร์ภายใน: 3307

Email: ajarnpuk@yahoo.com;mathuros.tip @mahidol.ac.th

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ระบาดวิทยา) National Taiwan University (),

อาจารย์ ร.อ.กิติพงษ์ หาญเจริญ รน.

Lect.Lieut. KITIPHONG HARNCHAROEN RTN.

เบอร์ภายใน: 3302

Email: kitipong.har@mahidol.ac.th

วท.ด (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (),

รองศาสตราจารย์ วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร

Assoc. Prof. WISIT CHAVEEPOJNKAMJORN

เบอร์ภายใน: 3304

Email: wisit.cha@mahidol.ac.th

ส.ด. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา ศิริ

Assoc. Prof. SUKHONTHA SIRI

เบอร์ภายใน: 3303

Email: s_siri4@hotmail.com;sukhontha.sir @mahidol.ac.th

Ph.D (Tropical Medicine) มหาวิทยาลัยมหิดล (),

อาจารย์ สุทธิ เจริญพิทักษ์

Lect. SUTTHI JAREINPITUK

เบอร์ภายใน: 3309

Email: sutthi.jar@mahidol.ac.th

Ph.D.(Dental Public Health) University College London U.K. (),

รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย

Asst. Prof. ARONRAG COOPER MEEYAI

เบอร์ภายใน: 3310

Email: arongrag.mee@mahidol.ac.th

Ph.D (Doctor of Philosophy) Modern Epidemiology University of London DIC Imperial College (),

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัญชนา เกิดปัญญา

Miss ANCHANA KEODPANYA

เบอร์ภายใน: 3301

Email: uanchana.keo@mahidol.ac.th

วท.บ.(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (),

จ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ อัมพร พนม

Mrs. AMPORN PHANOM

เบอร์ภายใน: 3301

Email: amporn.pha@mahidol.ac.th

ศศบ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการเอก บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (),

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th