กลับหน้าหลัก

ภาควิชาระบาดวิทยา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว สุคนธา ศิริ

Asst. Prof. Dr. SUKHONTHA SIRI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา

3303

sukhontha.sir@mahidol.ac.th

นางสาว จิราลักษณ์ นนทารักษ์

Lect. Dr. JIRALUCK NONTARAK

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3303

jiraluck.non@mahidol.ac.th

นางสาว ณัฐนารี เอมยงค์

Asst. Prof. Dr. NATNAREE AIMYONG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3201

natnaree.aim@mahidol.ac.th

นาย นพพร โหวธีระกุล

Assoc. Prof. Dr. NOPPORN HOWTEERAKUL

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3311

nopporn.how@mahidol.ac.th

นางสาว นันท์นภัส ภัคะมาน

Lect. NANAPAS BHAGAMAN

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3303

nanapas.bha@mahidol.ac.th

นาง เปรมประภา นุตโรจน์

Mrs. PREMPRAPA NUTAROJ

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3301

premprapa.nut@mahidol.ac.th

นางสาว มธุรส ทิพยมงคลกุล

Assoc. Prof. Dr. MATHUROS TIPAYAMONGKHOLGUL

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3307

mathuros.tip@mahidol.ac.th

นาย วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร

Assoc. Prof. Dr. WISIT CHAVEEPOJNKAMJORN

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3304

wisit.cha@mahidol.ac.th

นาย สุทธิ เจริญพิทักษ์

Lect. Dr. SUTTHI JAROENPITAK

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3309

sutthi.jar@mahidol.ac.th

นางสาว อัญชนา เกิดปัญญา

Miss ANCHANA KEODPANYA

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3301

uanchana.keo@mahidol.ac.th

นาย กิติพงษ์ หาญเจริญ

Lect. Dr. KITIPHONG HARNCHAROEN

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3302

kitiphong.har@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นางสาว จงกล โพธิ์แดง

Lect. JONGKOL PODANG

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3308

jongkol.pod@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นาย ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์

Lect. Dr. Chanapong Rojanaworarit

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3303

chanapong.roj@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นาย ดุสิต สุจิรารัตน์

Assoc. Prof. DUSIT SUJIRARAT

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3306

dusit.suj@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นางสาว อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย

Assoc. Prof. Dr. ARONRAG COOPER MEEYAI

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3310

aronrag.coo@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นาง อัมพร พนม

Mrs. AMPORN PHANOM

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3301

amporn.pan@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103