กลับหน้าหลัก

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์

Asst. Prof. SARAWUT THEPANONDH

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: -

Email: sarawut.the@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), Monash University


รองศาสตราจารย์ ดร. จงจินต์ ผลประเสริฐ

Assoc. Prof. CHONGCHIN POLPRASERT

เบอร์ภายใน: -

Email: chongchin.pol@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), Illinois Institute of Technology

นาย ชนม์ปุญญ์ แย้มมา

- CHONNAPOON YAEMMA

เบอร์ภายใน: 2201

Email: chonnapoon.yae@mahidol.ac.th

ป.วิชาชีพชั้นสูง (), ABAC

อาจารย์ ดวงตา กิจแก้ว

Lect. DUANGTA KITKAEW

เบอร์ภายใน: 6301; 6306

Email: d_kitkaew@hotmail.com

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว นภัทร อังกุรรัชต์

- NHAPAT ANGKURARAT

เบอร์ภายใน: 6301

Email: nhapat_a@hotmail.com

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. นิภาพรรณ กังสกุลนิติ

Assoc. Prof. NIPAPUN KUNGSKULNITI

เบอร์ภายใน: 6307

Email: nipapun.kun@mahidol.ac.th

Doctor of Public Health (), University of Hawaii

รองศาสตราจารย์ ดร. เนาวรัตน์ เจริญค้า

Assoc. Prof. NAOWARUT CHAROENCA

เบอร์ภายใน: 6304

Email: naowarut.cha@mahidol.ac.th

Doctor of Public Health (), University of Hawaii

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล

Asst. Prof. BUNYARIT PANYAPINYOPOL

เบอร์ภายใน: 2205; 7303

Email: bunyarit.pan@mahidol.ac.th

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว ประไพ ฆ้องแก้ว

- PRAPAI KHONGKAEW

เบอร์ภายใน: 2201

Email: prapai.kho@mahidol.ac.th

บริหารธุรกิจบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ฟองสถิตย์กุล

Assoc. Prof. PRAYOON FONGSATITKUL

เบอร์ภายใน: 1504; 5302

Email: deanph@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), University of British Columbia

นางสาว ปริชาติ ศรีสุวรรณ

- PARICHAT SRISUWAN

เบอร์ภายใน: 2201

Email: parichat.sri@mahidol.ac.th

ศิลปศาสตรบัณฑิต (), สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาว ปรียาภัทร บุญมา

- PREEYAPATRA BOONMA

เบอร์ภายใน: 2203

Email: chomphu2222@hotmail.com

(),

นาย สมมารถ กรรเจียกพงษ์

- SOMMART KANJEAKPONG

เบอร์ภายใน: 1609

Email: sommart.kra@mahidol.ac.th

ครุศาสตรบัณฑิต (), สถาบันราชภัฏพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์

Asst. Prof. SARAWUT THEPANONDH

เบอร์ภายใน: -

Email: sarawut.the@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), Monash University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพพัต ควรพงษากุล

Assistant Professor SUPHAPHAT KWONPONGSAGOON

เบอร์ภายใน: 2204

Email: suphaphat@hotmail.com

Doctor of Philosophy (), The University of New South Wales

อาจารย์ ดร. สุวิสา มหาสันทนะ

Lect. SUWISA MAHASANDANA

เบอร์ภายใน: 2202

Email: suwisa.mah@mahidol.ac.th

Doctor of Engineering (), Asian Institute of Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภา ชินเวชกิจวานิชย์

Asst. Prof. SOPA CHINWETKITVANICH

เบอร์ภายใน: 2205

Email: sopa.chi@mahidol.ac.th

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว โสภา ทองอยู่

- SOPA THONGYOO

เบอร์ภายใน: 2201

Email:

ป.ประถมศึกษาตอนต้น (), โรงเรียนบางเตย กทม.

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th