กลับหน้าหลัก

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

รองศาสตราจารย์ ดร. จงจินต์ ผลประเสริฐ

Assoc. Prof. CHONGCHIN POLPRASERT

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: -

Email: chongchin.pol@mahidol.ac.th

Ph.D. (Env. Eng.) (),


อาจารย์ ดร. กมลวัฒน์ นาคะสรรค์

Lect.Dr. KAMONWAT NAKASON

เบอร์ภายใน: 2205

Email: kamonwat.nak@mahidol.ac.th

Ph.D. (Environmental Technology) (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)), มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. จงจินต์ ผลประเสริฐ

Assoc. Prof. CHONGCHIN POLPRASERT

เบอร์ภายใน: -

Email: chongchin.pol@mahidol.ac.th

Ph.D. (Env. Eng.) (),

นาย ชนม์ปุญญ์ แย้มมา

- CHONNAPOON YAEMMA

เบอร์ภายใน: 2201

Email: chonnapoon.yae@mahidol.ac.th

ปวส. (บริหารธุรกิจ) (),

อาจารย์ ดวงตา กิจแก้ว

Lect. DUANGTA KITKAEW

เบอร์ภายใน: 6301; 6306

Email: d_kitkaew@hotmail.com

M.Sc. (Env. Tech. Mgt.) (),

ผศ. ดร. ธงชัย ขนาบแก้ว

Asst. Prof. Dr. Thongchai Kanabkaew

เบอร์ภายใน: 2204

Email: thongchai.Kaa@mahidol.ac.th

D.Eng. (Environmental Engineering and Management), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

นางสาว นภัทร อังกุรรัชต์

- NHAPAT ANGKURARAT

เบอร์ภายใน: 6301

Email: nhapat_a@hotmail.com

วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) (),

รองศาสตราจารย์ ดร. นิภาพรรณ กังสกุลนิติ

Assoc. Prof. NIPAPUN KUNGSKULNITI

เบอร์ภายใน: 6307

Email: nipapun.kun@mahidol.ac.th

Dr.P.H. (Env. H.) (), University of Hawaii, USA.

รองศาสตราจารย์ ดร. เนาวรัตน์ เจริญค้า

Assoc. Prof. NAOWARUT CHAROENCA

เบอร์ภายใน: 6304

Email: naowarut.cha@mahidol.ac.th

Dr.P.H. (Env. H.) (),

นางสาว ประไพ ฆ้องแก้ว

- PRAPAI KHONGKAEW

เบอร์ภายใน: 2201

Email: prapai.kho@mahidol.ac.th

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) (),

รองศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ฟองสถิตย์กุล

Assoc. Prof. PRAYOON FONGSATITKUL

เบอร์ภายใน: 1504; 5302

Email: deanph@mahidol.ac.th

Ph.D. (Env. Eng.) (),

นางสาว ปริชาติ ศรีสุวรรณ

- PARICHAT SRISUWAN

เบอร์ภายใน: 2201

Email: parichat.sri@mahidol.ac.th

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) (),

นางสาว ปรียาภัทร บุญมา

- PREEYAPATRA BOONMA

เบอร์ภายใน: 2203

Email: chomphu2222@hotmail.com

วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) (),

นาย สมมารถ กรรเจียกพงษ์

- SOMMART KANJEAKPONG

เบอร์ภายใน: 1609

Email: sommart.kra@mahidol.ac.th

ค.บ. (ก่อสร้าง) (),

นาย สราวุธ เทพานนท์

Asst. Prof. SARAWUT THEPANONDH

เบอร์ภายใน: -

Email: sarawut.the@mahidol.ac.th

Ph.D. (Atmospheric Science) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพพัต ควรพงษากุล

Asst. Prof. SUPHAPHAT KWONPONGSAGOON

เบอร์ภายใน: 2204

Email: suphaphat@hotmail.com

Ph.D. (Civil and Env. Eng.) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิสา มหาสันทนะ

Asst. Prof. SUWISA MAHASANDANA

เบอร์ภายใน: 2202

Email: suwisa.mah@mahidol.ac.th

D.Eng. (Remote Sensing and GIS) (),

น.ส. โสภา ชินเวชกิจวานิชย์

Assoc. Prof. SOPA CHINWETKITVANICH

เบอร์ภายใน: 2205

Email: sopa.chi@mahidol.ac.th

Ph.D. (Env. Eng.) (),

นางสาว โสภา ทองอยู่

- SOPA THONGYOO

เบอร์ภายใน: 2201

Email:

- (),

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th