กลับหน้าหลัก

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

รองศาสตราจารย์ ดร. จงจินต์ ผลประเสริฐ

Assoc. Prof. CHONGCHIN POLPRASERT

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: -

Email: chongchin.pol@mahidol.ac.th


นาย ชนม์ปุญญ์ แย้มมา

- CHONNAPOON YAEMMA

เบอร์ภายใน: 2201

Email: chonnapoon.yae@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดวงตา กิจแก้ว

Lect. DUANGTA KITKAEW

เบอร์ภายใน: 6301; 6306

Email: d_kitkaew@hotmail.com

นางสาว นภัทร อังกุรรัชต์

- NHAPAT ANGKURARAT

เบอร์ภายใน: 6301

Email: nhapat_a@hotmail.com

นางสาว ประไพ ฆ้องแก้ว

- PRAPAI KHONGKAEW

เบอร์ภายใน: 2201

Email: prapai.kho@mahidol.ac.th

นางสาว ปริชาติ ศรีสุวรรณ

- PARICHAT SRISUWAN

เบอร์ภายใน: 2201

Email: parichat.sri@mahidol.ac.th

นางสาว ปรียาภัทร บุญมา

- PREEYAPATRA BOONMA

เบอร์ภายใน: 2203

Email: chomphu2222@hotmail.com

นาย สมมารถ กรรเจียกพงษ์

- SOMMART KANJEAKPONG

เบอร์ภายใน: 1609

Email: sommart.kra@mahidol.ac.th

นางสาว โสภา ทองอยู่

- SOPA THONGYOO

เบอร์ภายใน: 2201

Email:

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th