กลับหน้าหลัก

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย สราวุธ เทพานนท์

Assoc. Prof. Dr. SARAWUT THEPANONDH

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขภิบาล

-

sarawut.the@mahidol.ac.th

นาย กมลวัฒน์ นาคะสรรค์

Lect. Dr. KAMONWAT NAKASON

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2205

kamonwat.nak@mahidol.ac.th

นาย จงจินต์ ผลประเสริฐ

Assoc. Prof. Dr. CHONGCHIN POLPRASERT

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2203

chongchin.pol@mahidol.ac.th

นาย ชนม์ปุญญ์ แย้มมา

Mr. Chonnapoon Yaemma

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2201

chonnapoon.yae@mahidol.ac.th

นางสาว ดวงตา กิจแก้ว

Lect. DUANGTA KITKAEW

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6306

duangta.kit@mahidol.ac.th

นางสาว นภัทร อังกุรรัชต์

Miss NHAPAT ANGKURARAT

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6301

nhapat.ang@mahidol.ac.th

นางสาว นิภาพรรณ กังสกุลนิติ

Assoc. Prof. Dr. NIPAPUN KUNGSKULNITI

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6307

nipapun.kun@mahidol.ac.th

นาง เนาวรัตน์ เจริญค้า

Assoc. Prof. Dr. NAOWARUT CHAROENCA

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6304

naowarut.cha@mahidol.ac.th

นาย บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล

Assoc. Prof. Dr. BUNYARIT PANYAPINYOPOL

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2205

bunyarit.pan@mahidol.ac.th

นางสาว ประไพ ฆ้องแก้ว

Miss PRAPAI KHONGKAEW

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2201

prapai.kho@mahidol.ac.th

นางสาว ปริชาติ ศรีสุวรรณ

Miss PARICHAT SRISUWAN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2201

parichat.sri@mahidol.ac.th

นางสาว ปรียาภัทร บุญมา

Miss PREEYAPATRA BOONMA

เจ้าหน้าที่โครงการ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2203

PREEYAPATRA.BOO@mahidol.ac.th

นาย สมมารถ กรรเจียกพงษ์

Mr. SOMMART KRANJERKPONG

ช่างเทคนิค

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1609

sommart.kra@mahidol.ac.th

นางสาว สุพพัต ควรพงษากุล

Asst. Prof. Dr. SUPHAPHAT KWONPONGSAGOON

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2204

suphaphat.kwo@mahidol.ac.th

นาง สุวิสา มหาสันทนะ

Asst. Prof. Dr. SUWISA MAHASANDANA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2202

suwisa.mah@mahidol.ac.th

นางสาว โสภา ชินเวชกิจวานิชย์

Assoc. Prof. Dr. SOPA CHINWETKITVANICH

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2205

sopa.chi@mahidol.ac.th

นางสาว โสภา ทองอยู่

Miss SOPA THONGYOO

แม่บ้าน ระดับ บ2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2201

sopa.tho@mahidol.ac.th

นาย ธงชัย ขนาบแก้ว

Asst. Prof. Dr. Thongchai Kanabkaew

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2201

thongchai.kaa@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นาย ประยูร ฟองสถิตย์กุล

Assoc. Prof. Dr. PRAYOON FONGSATITKUL

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1504; 5302

prayoon.fog@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103