กลับหน้าหลัก

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

อาจารย์ ธวัช เพชรไทย

Lect. TAWACH PRECHTHAI

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 6601

Email: tawach.pre@mahidol.ac.th

ปร.ด.(พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการ) (),


อาจารย์ ดร. ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์

Mr. Chaowalit Warodomrungsimun

เบอร์ภายใน: 2401

Email: chaowalit.war@mahidol.ac.th

ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),

อาจารย์ ชัชวาล สิงหกันต์

Lect. CHATCHAWAL SINGHAKANT

เบอร์ภายใน: 6601

Email: chatchawal.sin@mahidol.ac.th

ปร.ด.(พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการ) (),

ดร. เชต ใจกัลยา

Lect. CHATE JAIKANLAYA

เบอร์ภายใน: 2401

Email: chate.jai@mahidol.ac.th

ปร.ด.(พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการ) (),

รองศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ อินทร

Assoc. Prof. DUANGRAT INTHORN

เบอร์ภายใน: 2402

Email: duangrat.Int@mahidol.ac.th

ปร.ด.(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) (),

นางสาว ธนวรรณ จินดา

Miss. TANAWAN JINDA

เบอร์ภายใน: 2403

Email: tanawan.jin@mahidol.ac.th

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาศรี สีหะบุตร

Lect. TANASRI SIHABUT

เบอร์ภายใน: 2401

Email: tanasri.sih@mahidol.ac.th

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) (),

อาจารย์ ธวัช เพชรไทย

Lect. TAWACH PRECHTHAI

เบอร์ภายใน: 6601

Email: tawach.pre@mahidol.ac.th

ปร.ด.(พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการ) (),

รองศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์

Assoc. Prof. PISIT VATANASOMBOON

เบอร์ภายใน: 2402

Email: pisit.wat@mahidol.ac.th

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) (),

อาจารย์ วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล

Lect. WITHIDA PATTHANAISSARANUKOOL

เบอร์ภายใน: 2402

Email: withida.pat@mahidol.ac.th

ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิราณี ศรีใส

Asst. Prof. SIRANEE SREESAI

เบอร์ภายใน: 2403

Email: siranee.sre@mahidol.ac.th

ว.ด. (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) (),

นางสาว สิรินทิพย์ ดีแนบเนียน

Miss. SIRINTHIP DEENABNAIN

เบอร์ภายใน: 2403

Email: sirinthip.dee@mahidol.ac.th

ปว.ส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (),

รองศาสตราจารย์ สุเทพ ศิลปานันทกุล

Assoc. Prof. SUTHEP SILAPANUNTAKUL

เบอร์ภายใน: 2401

Email: suthep.sil@mahidol.ac.th

ปร.ด.(กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์) (),

อาจารย์ สุภาวดี ผลประเสริฐ

Miss. SUPAWADEE POLPRASERT

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 2402

Email: supawadee.pol@mahidol.ac.th

ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) (),

นางสาว สุวรรณา ทองอยู่

Miss. SUWANNA THONGYOO

เบอร์ภายใน: 2403

Email: suwanna.tho@mahidol.ac.th

มัธยมศึกษาตอนต้น (),

นางสาว สุวิมล กาญจนสุธา

Miss. SUWIMOL KANCHANASUTA

เบอร์ภายใน: 2402

Email: Suwimon Kan@mahidol.ac.th

ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) (),

นาย อนุพันธ์ เสียงใหญ่

Mr. ANUPHAN SIANGYAI SIANGYAI

เบอร์ภายใน: 6602

Email: anuphan.sia@mahidol.ac.th

วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) (),

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th