กลับหน้าหลัก

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย ธวัช เพชรไทย

Lect. Dr. TAWACH PRECHTHAI

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

6601

tawach.pre@mahidol.ac.th

นาย ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์

Lect. Dr. CHAOWALIT WARODOMRUNGSIMUN

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2401

chaowalit.war@mahidol.ac.th

นาย ชัชวาล สิงหกันต์

Asst. Prof. Dr. CHATCHAWAL SINGHAKANT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6601

chatchawal.sin@mahidol.ac.th

นาย เชต ใจกัลยา

Lect. Dr. CHATE JAIKANLAYA

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2401

chate.jai@mahidol.ac.th

นางสาว ณิชชาภัทร ขันสาคร

Asst. Prof. Dr. NITCHAPHAT KHANSAKORN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4703

nitchaphat.kha@mahidol.ac.th

นางสาว ดวงรัตน์ อินทร

Assoc. Prof. Dr. DUANGRAT INTHORN

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2402

duangrat.int@mahidol.ac.th

นาย ธนกฤต เนียมหอม

Lect. Dr. THANAKRIT NEAMHOM

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2401

thanakrit.nea@mahidol.ac.th

นางสาว ธนธรณ์ ชุ่มประสิทธิโชค

Miss THANATHORN CHUMPRASITTICHOK

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2403

thanathorn.chu@mahidol.ac.th

นางสาว ธนาศรี สีหะบุตร

Asst. Prof. Dr. TANASRI SIHABUT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2401

tanasri.sih@mahidol.ac.th

นางสาว วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล

Asst. Prof. Dr. WITHIDA PATTHANAISSARANUKOOL

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2402

withida.pat@mahidol.ac.th

นาง ศิราณี ศรีใส

Asst. Prof. Dr. SIRANEE SREESAI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2401

siranee.sre@mahidol.ac.th

นาง สุภาวดี ผลประเสริฐ

Asst. Prof. Dr. SUPAWADEE POLPRASERT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2402

supawadee.pol@mahidol.ac.th

นางสาว สุวิมล กาญจนสุธา

Asst. Prof. Dr. Suwimon Kanchanasuta

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2402

suwimon.kan@mahidol.ac.th

นาย อนุพันธ์ เสียงใหญ่

Mr. ANUPHAN SIANGYAI

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6602

anuphan.sia@mahidol.ac.th

นาย อาทิตย์ โพธิ์ศรี

Lect. Dr. ARTHIT PHOSRI

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

arthit.pho@mahidol.ac.th

นางสาว ณรัณธรณ์ ดีแนบเนียน

Miss. Sirinthip Deenabnain

พนักงานธุรการ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2403

sirinthip.dee@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นางสาว ธนวรรณ จินดา

Miss. TANAWAN JINDA

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2403

tanawan.jin@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ถึงแก่กรรม

นาย พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์

Assoc. Prof. PISIT VATANASOMBOON

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2402

pisit.wat@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

รองศาสตราจารย์ สุเทพ ศิลปานันทกุล

Assoc. Prof. Dr. SUTHEP SILAPANUNTAKUL

ยังไม่ระบุ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2401

suthep.sil@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นางสาว สุวรรณา ทองอยู่

Miss SUWANNA THONGYOO

แม่บ้าน ระดับ บ2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2403

suwanna.tho@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103