กลับหน้าหลัก

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

อาจารย์ ธวัช เพชรไทย

Lect. TAWACH PRECHTHAI

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 6601

Email: tawach.pre@mahidol.ac.th


อาจารย์ ชัชวาล สิงหกันต์

Lect. CHATCHAWAL SINGHAKANT

เบอร์ภายใน: 6601

Email: chatchawal.sin@mahidol.ac.th

ดร. เชต ใจกัลยา

Lect. CHATE JAIKANLAYA

เบอร์ภายใน: 2401

Email: chate.jai@mahidol.ac.th

นางสาว ธนวรรณ จินดา

Miss. TANAWAN JINDA

เบอร์ภายใน: 2403

Email: tanawan.jin@mahidol.ac.th

อาจารย์ ธวัช เพชรไทย

Lect. TAWACH PRECHTHAI

เบอร์ภายใน: 6601

Email: tawach.pre@mahidol.ac.th

นางสาว สิรินทิพย์ ดีแนบเนียน

Miss. SIRINTHIP DEENABNAIN

เบอร์ภายใน: 2403

Email: sirinthip.dee@mahidol.ac.th

อาจารย์ สุภาวดี ผลประเสริฐ

Miss. SUPAWADEE POLPRASERT

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 2402

Email: supawadee.pol@mahidol.ac.th

นางสาว สุวรรณา ทองอยู่

Miss. SUWANNA THONGYOO

เบอร์ภายใน: 2403

Email: suwanna.tho@mahidol.ac.th

นางสาว สุวิมล กาญจนสุธา

Miss. SUWIMOL KANCHANASUTA

เบอร์ภายใน: 2402

Email: Suwimon Kan@mahidol.ac.th

นาย อนุพันธ์ เสียงใหญ่

Mr. ANUPHAN SIANGYAI SIANGYAI

เบอร์ภายใน: 6602

Email: anuphan.sia@mahidol.ac.th

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th