กลับหน้าหลัก

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย พิทยา จารุพูนผล

Assoc. Prof. Dr. PHITAYA CHARUPOONPHOL

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว

1311

phitaya.cha@mahidol.ac.th

นาง กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์

Assoc. Prof. Dr. KANITTHA CHAMROONSAWASDI

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1301

kanittha.cha@mahidol.ac.th

นางสาว กรวรรณ ยอดไม้

Lect. Dr. KORRAVARN YODMAI

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1106

korravarn.yod@mahidol.ac.th

นาย คณาทรัพย์ ธวัฒติง

Mr. KANASAP TAWATTING

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1302

kanasap.taw@mahidol.ac.th

นางสาว ปิยะธิดา ขจรชัยกุล

Assoc. Prof. Dr. PIYATIDA KHAJORNCHAIKUL

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1307

piyatida.kha@mahidol.ac.th

นาง พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

Assoc. Prof. Dr. PIMSURANG TAECHABOONSERMSAK

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ

1310

pimsurang.tae@mahidol.ac.th

นาง วิริณธิ์ กิตติพิชัย

Asst. Prof. Dr. WIRIN KITTIPICHAI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1314

wirin.kit@mahidol.ac.th

นาย สิทธิชัย ทองวร

Lect. Dr. SITTICHAI THONGWORN

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

sittichai.tho@mahidol.ac.th

นาย สุธรรม นันทมงคลชัย

Assoc. Prof. Dr. SUTHAM NANTHAMONGKOLCHAI

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7506

sutham.nan@mahidol.ac.th

นาย ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา

Asst. Prof. CHAIWAT WONG-ARSA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1313

chaiwat.won@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นาย โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์

Assoc. Prof. CHOKCHAI MUNSAWAENCSUB

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1306

chokchai.mun@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: หมดสัญญาจ้าง

นาย ประวิง เหล็กสูงเนิน

Mr. PRAWING LAKSUNGNOEN

พนักงานธุรการ ระดับ ส3

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1302

prawing.las@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นางสาว ภทพร พฤกษาโรจนกุล

Miss PATTHAPORN PRUKSAROJANAKUL

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1302

patthaporn.pru@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นาย ศุภชัย ปิติกุลตัง

Assoc. Prof. SUPACHAI PITIKULTANG

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1310

supachai.pit@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นางสาว สุจิตตา ผาติบัณฑิต

Miss SUCHITTA PHATIBANDIT

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1311

suchitta.pha@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ถึงแก่กรรม

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103