กลับหน้าหลัก

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา

Asst. Prof. CHAIWAT WONG-ARSA

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 1313

Email: chaiwat.won@mahidol.ac.th


รศ.พญ. จรวยพร สุภาพ

Assoc. Prof. JARUEYPORN SUPARP

เบอร์ภายใน: 1307; 1115

Email: jarueyporn.sup@mahidol.ac.th

ประวิง เหล็กสูงเนิน

PRAWING LAKSUNGNOEN

เบอร์ภายใน: 1302

Email: prawing.las@mahidol.ac.th

สุจิตตา ผาติบัณฑิต

SUCHITTA PHATIBUNDIT

เบอร์ภายใน: 1311

Email: suchitta.pha@mahidol.ac.th

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th