กลับหน้าหลัก

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา

Asst. Prof. CHAIWAT WONG-ARSA

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 1313

Email: chaiwat.won@mahidol.ac.th

วท.ม.(การจวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) (),


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์

Asst. Prof. KANITTHA CHAMROONSAWASDI

เบอร์ภายใน: 1301

Email: kanittha.cha@mahidol.ac.th

สค.ด.(สังคมการแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์) (),

อาจารย์ กรวรรณ ยอดไม้

Lect Korravarn YODMAI

เบอร์ภายใน: 1106

Email:

ปร.ด(สาธารณสุขศสตร์) (),

รศ.พญ. จรวยพร สุภาพ

Assoc. Prof. JARUEYPORN SUPARP

เบอร์ภายใน: 1307; 1115

Email: jarueyporn.sup@mahidol.ac.th

พ.บ. อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา

Asst. Prof. CHAIWAT WONG-ARSA

เบอร์ภายใน: 1313

Email: chaiwat.won@mahidol.ac.th

วท.ม.(การจวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์

Asst. Prof. CHOKCHAI MUNSAWAENGSUB

เบอร์ภายใน: 1306

Email: Chokchai.mun@mahidol.ac.th

M.D.; ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) (),

ประวิง เหล็กสูงเนิน

PRAWING LAKSUNGNOEN

เบอร์ภายใน: 1302

Email: prawing.las@mahidol.ac.th

มัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทย์-คณิต) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะธิดา ขจรชัยกุล

Asst. Prof. PIYATIDA KHAJORNCHAIKUL

เบอร์ภายใน: 1307

Email: piyatida.kha@mahidol.ac.th

ค.ด.(จิตวิทยาการศึกษา) (),

รองศาสตราจารย์ พิทยา จารุพูนผล

Assoc. Prof. PHITAYA CHARUPOONPHOL

เบอร์ภายใน: 1101

Email: phitaya.cha@mahidol.ac.th

Ph.D.( Human Resource Management) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิริณธิ์ กิตติพิชัย

Asst. Prof. WIRIN KITTIPICHAI

เบอร์ภายใน: 1314

Email: Wirin.kit@mahidol.ac.th

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย ปิติกุลตัง

Asst. Prof. SUPACHAI PITIKULTANG

เบอร์ภายใน: 1310

Email: supachai.pit@mahidol.ac.th

M.D.; ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) (),

สุจิตตา ผาติบัณฑิต

SUCHITTA PHATIBUNDIT

เบอร์ภายใน: 1311

Email: suchitta.pha@mahidol.ac.th

ศศ.บ.(การจัดทั่วไป) (),

รองศาสตราจารย์ สุธรรม นันทมงคลชัย

Assoc. Prof. SUTHAM NANTHAMONGKOLCHAI

เบอร์ภายใน: 7506

Email: sutham.nan@mahidol.ac.th

ปช.ด.(ประชากรศาสตร์) (),

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th